لامپ ویدئو پروژکتور سوخته، آیا قابل تعویض است؟


پاسخ ها

ویدئو پروژکتور برای نمایش تصاویر روی یک نمایشگر بزرگ (عموما دیوار یا یک پرده سفید رنگ) مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه یک لامپ دارد که اگر خراب شده و یا بسوزد، روند کاری پروژکتور را مختل خواهد کرد. اما نمی توان از سوختن لامپ یا نیم سوز شدن آن جلوگیری کرد. لامپ ویدئو پروژکتور هم مثل لامپ های خانه ها قابل تعمیر نبوده و باید تعویض شود.
برای تعویض لامپ این دستگاه باید به ترتیب خاصی عمل کنید و نکات خاصی را نیز مد نظر قرار دهید. در غیر این صورت ممکن است با یک خطای کوچک، باعث خرابی دستگاه شوید.

زود کمک

1400-10-22 11:43:06

پاسخ خود را بنویسید