در صورت شکستگی قاب دسته کنسول، آیا این شکستگی قابل تعمیر است؟


پاسخ ها

گفتنی است تعمیر قاب دسته بازی کنسول بسیار سخت و پیچیده است. شکسته شدن قاب دسته همیشه به علت ضربه نیست، اما ضربه به عنوان مهم‌ترین دلیل این اتفاق شناخته شده است. اگر ضربه حتی باعث شکستگی هم نشود، اما می‌تواند باعث ترک خوردگی قاب دسته شود. حتی در موارد بسیاری باعث شکسته شدن حفره پیچ ها شده و مانع از عملکرد صحیح دسته می‌شود. پس زمانی که به هر دلیلی قاب دسته بازی کنسول شکسته می‌شود، برای بررسی آسیب دیدگی و تعمیر دسته به یک مرکز تعمیراتی معتبر مراجعه کنید.

زود کمک

1400-11-16 10:59:52

پاسخ خود را بنویسید