R _

علت صدای زیاد دستگاه کاغذ خرد کن در حین کار

علت ایجاد صدای زیاد و ناهنجار دستگاه کاغذ خرد کن در حین کار چیست؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/23-10:52

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

هر قطعه ای در دستگاه کاغذ خرد کن وظیفه ای بر عهده دارد که برای آشنا شدن با نوع کار این ماشین و تعمیر کاغذ خرد کن بهتر است قطعات تشکیل دهنده این دستگاه را شناخت.

بررسی دلایل احتمالی صدای زیاد دستگاه کاغذ خرد کن :

1) گریبکس : وظیفه به حرکت در آوردن تیغه ها بر عهده این بخش است که بیشترین خرابی در گریبکس کاغذ خردکن اتفاق می افتد. برای جلو گیری از خرابی گیربکس کاغذ خردکن از قرار دادن کاغذ با منگنه و کاغذ بیش از حد، خودداری کنید.

2) چرخ دنده کاغذ خرد کن : چرخ دندها در گریبکس قرار گرفته اند و مشکل صدای زیاد دستگاه کاغذ خرد کن میتواند از چرخ دنده کاغذ خردکن هم باشد که با تعویض چرخ دنده ها مشکل حل میشود.

1400/10/23-11:16