علت ایجاد صدای زیاد دستگاه پول شمار در حین کار چیست؟


پاسخ ها

در بعضی از شرایط ممکن است دستگاه پول شمار به صورت کامل روی سطح صاف قرار نگرفته باشد و در زمان انجام شمارش اسکناس تکان بخورد و باعث ایجاد صدا شود. در بعضی مواقع نیز ممکن است چرخ دنده های پول شمار دچار آسیب دیدگی شده باشند و در زمان شمارش ایجاد صدا کنند. برای رفع صدای زیاد و ناهنجار دستگاه پول شمار، دستگاه باید در یک مرکز تعمیراتی معتبر بررسی و سرویس شود.

زود کمک

1400-10-23 10:36:07

پاسخ خود را بنویسید