R _

علت صدای زیاد دستگاه پول شمار در حین کار

علت ایجاد صدای زیاد دستگاه پول شمار در حین کار چیست؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/23-10:31

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

در بعضی از شرایط ممکن است دستگاه پول شمار به صورت کامل روی سطح صاف قرار نگرفته باشد و در زمان انجام شمارش اسکناس تکان بخورد و باعث ایجاد صدا شود. در بعضی مواقع نیز ممکن است چرخ دنده های پول شمار دچار آسیب دیدگی شده باشند و در زمان شمارش ایجاد صدا کنند. برای رفع صدای زیاد و ناهنجار دستگاه پول شمار، دستگاه باید در یک مرکز تعمیراتی معتبر بررسی و سرویس شود.

1400/10/23-10:36