R _

علت کند و غلط شمردن دستگاه پول شمار

علت کند و غلط شمردن دستگاه پول شمار، چه میتواند باشد؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/23-11:57

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

دلایل مختلفی میتواند باعث بروز کند و غلط شمردن دستگاه پول شمار شوند، اما برای اطمینان از دلیل اصلی مشکل، دستگاه باید در یک مرکز تعمیراتی معتبر و توسط تکنسین بررسی شود.

بررسی دلایل احتمالی کند شمردن دستگاه پول شمار :

1) گیربکس

2) شل شدن تسمه

3) ضعیف شدن موتور دستگاه

بررسی دلیل اصلی غلط شمردن دستگاه پول شمار :

1) سنسور دستگاه پول شمار :  قابلیت تشخیص و تفکیک اسکناس را دارد. 

1400/10/23-11:58