علت کند و غلط شمردن دستگاه پول شمار، چه میتواند باشد؟


پاسخ ها

دلایل مختلفی میتواند باعث بروز کند و غلط شمردن دستگاه پول شمار شوند، اما برای اطمینان از دلیل اصلی مشکل، دستگاه باید در یک مرکز تعمیراتی معتبر و توسط تکنسین بررسی شود.

بررسی دلایل احتمالی کند شمردن دستگاه پول شمار :

1) گیربکس

2) شل شدن تسمه

3) ضعیف شدن موتور دستگاه

بررسی دلیل اصلی غلط شمردن دستگاه پول شمار :

1) سنسور دستگاه پول شمار :  قابلیت تشخیص و تفکیک اسکناس را دارد. 

زود کمک

1400-10-23 11:58:26

پاسخ خود را بنویسید