اگر برد گوشی ایراد داشته باشد، میتوان برد را تعویض کرد؟ و در صورت تعویض برد ریجستر کردن گوشی چه می شود؟


پاسخ ها

در مواردی امکان تعمیر برد گوشی وجود دارد. تعمیرکاران حرفه ای که دارای تجربه کافی باشند می توانند با پیدا کردن ایرادات برد گوشی، آن را تعمیر کنند. البته در مواردی مثل شکستگی و سوختگی کامل برد، امکان تعمیر آن وجود نخواهد داشت و باید برد تعویض شود. در صورت تعویض برد هم انتقال مالکیت(سامانه همتا)انجام می شود.

زود کمک

1400-10-29 13:56:24

پاسخ خود را بنویسید