R _

علت اینکه دستگاه تاتو رنگ را به زیر پوست منتقل نمی کند

علت اینکه دستگاه تاتو، رنگ را به زیر پوست انتقال نمی دهد، چه می تواند باشد؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/13-13:57

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

خرابی سوزن دستگاه تاتو باعث منتقل نشدن رنگ به زیر پوست می شود. یکی از قطعات دستگاه تاتو، میله آرمیچر نام دارد. کار این قطعه بالا و پایین کردن سوزن در دستگاه و به حرکت در آوردن آن است در صورت خرابی میله آمیچر ممکن است سوزن به خوبی فیت نشده و به درستی بالا و پایین نشود. علاوه بر میله آرمیچر، بروز مشکل و خرابی در کویل نیز می تواند مانع از وارد شدن درست سوزن در پوست شود چرا که وظیفه اصلی کویل نیز این است که با استفاده از جریان الکتریکی سوزن را حرکت داده تا به این ترتیب وارد پوست شود.

1400/10/13-14:01