علت پخش شدن جوهر بر روی کاغذ در دستگاه پرینتر یا پرینتر جوهر افشان چیست؟


پاسخ ها

بررسی دلایل اصلی پخش شدن جوهر بر روی کاغذ در پرینتر :

1) تنظیم نبودن تنظیمات پرینتر : 
تغییر تنظیمات پرینتر یکی از راه های جلوگیری از پخش شدن جوهر بر روی صفحات پرینت گرفته شده می باشد.

2) استفاده از جوهر با کیفیت پایین

3) اختصاص ندادن زمان کافی برای خشک شدن جوهر :
ندادن فرصت و زمان کافی برای خشک شدن جوهر یکی از  اصلی ترین علت های پخش شدن جوهر بر روی کاغذ در پرینترهای جوهر افشان می باشد.

4) سازگار نبودن جوهر و کاغذ انتخابی برای پرینت گرفتن :
نوع کاغذ مصرفی در پرینت متن مورد نظر شما بسیار اهمیت دارد و انتخاب یک کاغذ سازگار با جوهر و پرینتر شما چاپ مطمئنی را به شما می دهد.

زود کمک

1400-10-25 14:51:00

پاسخ خود را بنویسید