در اثر رطوبت دوربین ارور لنز می دهد، راه حل رفع مشکل چیست؟


پاسخ ها

خرابی لنز دوربین یکی از مشکلاتی است که در دوربین ها ممکن است اتفاق بیفتد. برای رفع مشکل رطوبت خوردگی دوربین و ارور دادن لنز، باید اثرات رطوبت را با سرویس کردن دوربین و لنز از بین برد.

زود کمک

1400-11-12 09:33:49

پاسخ خود را بنویسید