خطای paper jam در دستگاه پرینتر را چگونه برطرف کنیم؟


پاسخ ها

برای رفع کردن خطا paper jam باید هر گونه کاغذ یا مشکلی را که موجب بروز این خطا در روند پرینت شده را برطرف کنید. چنانچه عامل ایجاد خطا رفع گردد پرینتر مجدداً شروع به کار کرده و می توانید بدون هیچ مشکلی فرایند پرینت را ادامه دهید، در غیر این صورت یک بار اقدام به خاموش و روشن کردن پرینتر خود کنید. آسیب دیدن و یا کثیف شدن قطعات داخلی پرینتر و سنسورها در اثر عوامل مختلف می تواند باعث ایجاد خطاهای متفاوتی از جمله خطای Paper jam در پرینتر گردد.

زود کمک

1400-10-25 12:36:38

پاسخ خود را بنویسید