حالت پرتره دوربین غیر فعال شده، روش فعال کردن آن چگونه است؟


پاسخ ها

بسیاری از دوربین ها به صورت ویژه دارای حالت یا مود پرتره هستند. اگر مشکل حالت پرتره نرم افزاری باشد، باید به تنظیمات دستگاه مراجعه شود، به همین دلیل باید با تنظیمات دوربین آشنایی داشته باشید، در غیر اینصورت اگر مشکل نرم افزاری نباشد، احتمالا ایراد سخت افزاری است و باید دوربین بررسی شود.

زود کمک

1400-11-12 13:34:32

پاسخ خود را بنویسید