در صورت شکسته شدن روی بدنه هارد، آیا قابل ترمیم است؟


پاسخ ها

بیشترین و رایج ترین مشکلات هارد دیسک های اکسترنال افتادن از دست کاربر است و این ضربه اگر به باکس هارد آسیب وارد کرده باشد قابل تعمیر است اما خود هارد قابل تعمیر نیست.

زود کمک

1400-11-18 14:16:46

پاسخ خود را بنویسید