R _

نشت آب به دستگاه بخور

با نشت آب به درون دستگاه بخور، آیا دستگاه قابل تعمیر است؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/12-15:36

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

شکستگی مخزن دستگاه بخور یکی از عوامل نشتی آب درون دستگاه بخور است. و استفاده از اسانس در درون آب مخزن دستگاه بخور می‌تواند سبب نشتی دستگاه بخور شود. به همین دلیل سعی کنید در دستگاه‌های بخور که محفظه‌ای برای اسانس در آن تعبیه نشده‌ است، از اسانس در داخل آب آن استفاده نکنید.

باید دستگاه بخور در یک مرکز تعمیراتی معتبر و توسط تکنسین بررسی شود، اگر به موتور دستگاه آسیب نرسیده و نسوخته باشد، دستگاه بخور قابل تعمیر است.

1400/10/12-15:40