در صورت خراب شدن دکمه شوک دسته بازی کنسول، آیا قابل تعمیر است و یا باید تعویض گردد؟


پاسخ ها

در صورتی خرابی این جزء مهم از کنسول های بازی ارتباط کاربر به کلی با دستگاه قطع شده و عملا بازی کردن غیر ممکن میشود. پس از بررسی شوک های دسته کنسول توسط تکنسین، در صورت خرابی و یا نیاز، شوک های دسته کنسول را باید تعویض کرد.

زود کمک

1400-11-14 11:33:29

پاسخ خود را بنویسید