علت خاموش شدن ناگهانی دستگاه پول شمار چیست؟


پاسخ ها

دلایل مختلفی می‌تواند باعث خاموش شدن ناگهانی دستگاه پول شمار شود. مواردی که باعث از کار افتادن دستگاه پول شمار می‌شوند عبارت اند از نوسانات برقی، فشار مضاعف به دستگاه پول شمار و استفاده بیش از حد.

 

زود کمک

1400-10-22 14:29:53

پاسخ خود را بنویسید