دستگاه فکس، فکس میگیرد اما ارسال ندارد، علت چیست؟


پاسخ ها

یکی از ایرادهای رایج در دستگاه فکس، ارسال نشدن فکس است. دلایل و عوامل مختلفی باعث میشود که فکس ارسال نشود و کاربر با مشکل مواجه شود.

مهم ترین عواملی که باعث ارسال نشدن فکس میشوند عبارتند از :

1) بروز قطعی در اتصالات دستگاه فکس

2) بروز قطعی در مودم

3) مشکل در ارتباط بین مودم و خط تلفن

 

زود کمک

1400-10-23 12:35:42

پاسخ خود را بنویسید