آیا دسته های بازی کنسول، قابلیت تعویض قاب را دارند؟


پاسخ ها

دسته بازی کنسول تنها راه ارتباطی شما با کنسول است. در صورتی که دسته بازی دچار نقص شود، تنها راه ارتباطی شما با کنسول قطع خواهد شد. خوشبختانه دسته کنسول امکان تعویض قاب یا بدنه را دارد.

زود کمک

1400-11-16 10:20:13

پاسخ خود را بنویسید