علت استشمام بوی سوختگی از هارد چیست؟


پاسخ ها

بوی سوختگی از هارد و ایراد در نحوه عملکرد هارد می تواند نشانه ای بر سوختن برد هارد باشد. برای تشخیص دقیق میزان آسیب دیدگی برد، باید هارد توسط تکنسین بررسی شود.

زود کمک

1400-11-19 11:38:02

پاسخ خود را بنویسید