برای اطلاعات پاک شده از روی گوشی، چه کاری میتوان کرد؟


پاسخ ها

هنگامی که یک فایل از روی گوشی حذف می‌شود، بلافاصله همه‌ی داده‌های فایل از گوشی پاک نمی‌شوند. در واقع گوشی این فایل را به صورت فضایی خالی می‌شناسد و از این پس فایل را با اطلاعات جدید جایگزین می‌کند. پس اولین و مهم‌ترین نکته پس از پاک شدن اطلاعات گوشی این است که بلافاصله برای بازیابی اطلاعات گوشی خود اقدام کنید. که هر چقدر مدت زمان بیشتری از پاک شدن فایل‌ها و اطلاعات شما بگذرد امکان بازیابی آن‌ها کم تر خواهد شد.

زود کمک

1400-10-30 13:24:39

پاسخ خود را بنویسید